วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เครื่องหมายจราจร


เครื่องหมายจราจ-ป้ายบังคับ
     คือ  ป้ายที่มีผลบังคับตามกฏหมายและลักษณะทั่วไปเป็นรูปวงกลม  สีพื้น ใช้พื้นสีขาว  เส้นของป้าย - เส้นขีดกลาง  ใช้สีแดง  เครื่องหมาย - สัญลักษณ์ บนป้ายใช้สีดำ  ยกเว้นป้ายหยุดเป็นรูปแปดเหลี่ยม  ป้ายให้ทางเป็นรูปสามเหลี่ยม  ป้ายห้ามจอดเป็นรูปวงกลม  พื้นสีน้ำเงิน-ขอบและเส้นขีดกลางสีแดง
เครื่องหมาย "หยุด" รถทุกชนิดต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวาง การจราจรที่บริเวณทางแยกนั้น
เครื่องหมาย "ให้ทาง" หมายความว่า รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่า ปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้น
เครื่องหมาย "ให้รถสวนทางมาก่อน" หมายความว่า ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงเครื่องหมายเพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามี รถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามเครื่องหมาย นี้เคลื่อนไปได้
เครื่องหมาย "ห้ามแซง" หมายความว่า ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามเข้า" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามเข้า" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามกลับรถ" หมายความว่า ห้ามมิให้กลับรถไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามเลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย
เครื่องหมาย "ห้ามเลี้ยวขวา" หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา
เครื่องหมาย "ห้ามรถยนต์" หมายความว่า ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยานยนต์" หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามรถบรรทุก" หมายความว่า ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยาน" หมายความว่า ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามรถสามล้อ" หมายความว่า ห้ารถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์" หมายความว่า หามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเช้าไปในเขตทางที่ติดตั้ง เครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ารถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์" หมายความว่า ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามรถยนต์สามล้อ" หมายความว่า ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น" หมายความว่า ห้าเฉพาะล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามคน" หมายความว่า ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามใช้เสียง" หมายความว่า ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใด ๆ ในเขตที่ติดตั้ง เครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามยอดรถ" หมายความว่า ห้ามจอดรถทุกชนิดในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามหยุดรถ" หมายความว่า ห้ามหยุดรุทุกชนิดในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมา
เครื่องหมาย "หยุดตรวจ" หมายความว่า ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่เครื่องหมายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาต จากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
เครื่องหมาย "จำกัดความเร็ว" หมายความว่า ห้ามมิให้ผู้ขับรถทกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวน ตัวเลข ในแผ่นเครื่องหมายนั้น ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
เครื่องหมาย "ห้ามรถหนักเกิดกำหนด" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถ กับน้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น "ตัน" จำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามกว้างเกินกำหนด" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนเลขใน เครื่องหมาย นั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ห้ามรถสูงเกินกำหนด" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ให้ชิดซ้าย" หมายความว่า ให้ขับรถไปทางด้านซ้ายของเครื่องหมาย
เครื่องหมาย "ให้ชิดขวา" หมายความว่าให้ขับรถไปทางด้านขวาของเครื่อบงหมาย
เครื่องหมาย "ให้รถตรงไป" หมายความว่า ให้ขับรถตรงไปห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา
เครื่องหมาย "ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย" หมายความว่าให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว ห้ามมิให้เลี้ยวขวาหรือตรงไป
เครื่องหมาย "ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา" หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว ห้ามมิให้เลี้ยวซ้ายหรือตรงไป
เครื่องหมาย "ให้เลี้ยวซ้าย"  หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว ห้ามิให้เลี้ยวขวาหรือตรงไป
เครื่องหมาย "ให้เลี้ยวขวา" หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว ห้ามิให้เลี้ยวซ้ายหรือตรงไป
เครื่องหมาย "ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา" หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้าย หรือไปทางขวา ห้ามตรงไป
เครื่องหมาย "ให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา" หมายความว่า ให้ขับรถไปทารงซ้ายหรือไปทางขวาของเครื่องหมายห้ามตรงไป
เครื่องหมาย "วงเวียน" หมายความว่า ให้ทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุด ให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนผ่านไปก่อน ห้ามขับรถหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน
เครื่องหมาย "สุดเขตจำกัดความเร็ว" ความความว่า ผู้ขับรถทุกชนิดจ้ะความเร็วเกิดกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตาม จำนวนตัวเลขในแผ่นเครื่องหมายนั้น ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมายนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวง